Pogrzeb. Regulamin cmentarza

Pogrzeb

Potrzebne dokumenty do przedstawienia w biurze parafialnym:
W przypadku śmierci Parafianina: - Akt Zgonu (xero)
Pochówek Osoby spoza Parafii: - dodatkowo skierowanie /zgoda z parafii rodzimej/.

Regulamin cmentarza
w Mogilnie

Parafii rzymskokatolickich:
Św. Jakuba Ap., Św. Jana Ap., Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Faustyny

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

pkt 1

 1. Właścicielem Cmentarza są Parafie rzymskokatolickie p.w. św. Jakuba Apostoła, św. Jana Apostoła, św. Faustyny, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie (Zarządcy) reprezentowane przez Proboszcza w Parafii.

 2. Siedziba Administratora Cmentarza (Parafii: Św. Jakuba Apostoła i Św. Jana Apostoła i Św. Faustyny) znajduje się w Mogilnie przy ul. T. Kościuszki 7.

Godziny urzędowania Administracji Cmentarza:

  • Poniedziałek - piątek: 8.00 do 16.00

  • Sobota: 8.00 do 13.00

 1. Siedziba Administratora Cmentarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się w Mogilnie przy ul. Jana Pawła II nr3.

Godziny urzędowania Administracji Cmentarza:

  • Wtorek: 15.00 do 17.00

  • Środa: 9.00 do 11.00

  • Czwartek - Piątek: 15.00 do 17.00

pkt 2

 1. Cmentarz jest czynny całodobowo

 2. Na Cmentarzu urządza się pogrzeby:

  • Ziemne zwykłe

  • Ziemne pogłębione

  • Groby murowane - grobowce

  • Groby na urny ziemne i murowane

 1. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie.

pkt 3

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty. Opłaty dotyczą:

  • Miejsc grzebalnych na 20 lat (grób zwykły ziemny pojedynczy)

  • Miejsc grzebalnych na 20 lat (grób zwykły ziemny głębinowy)

  • Grobów murowanych (grobowce) na 99 lat

  • Grobów na urny ziemne i murowane

  • Przedłużenie opłaty na następne 20 lat

  • Rezerwacja miejsca

 2. Wymienione opłaty są ustalone przez Proboszcza Parafii i Parafialną Radę Ekonomiczną.

 3. Opłaty pobierane są w biurze Parafii Św. Jana Apostoła, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Faustyny najpóźniej w dniu pogrzebu.

 4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31& stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych)

 5. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

pkt 4

 1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek nie dotyczy grobu głębinowego lub pochowania urny z prochami naistniejącym grobie).

 2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać. tzw. dysponent grobu. W przypadku kolejnego pochówku wymagana jest zgoda na pochówek dysponenta grobu a w przypadku jego śmierci spadkobiercy lub osoby, które zajmowały się jej pochówkiem.

 3. Usługę kopania grobów, formowania grobów, murowania grobowców, rozbierania nagrobków wykonuje firma wskazana przez rodzinę, po załatwieniu spraw formalnych w biurze parafialnym i w administracji cmentarza.

 4. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

pkt 5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi i za zgodą wszystkich krewnych w pierwszej linii.

 2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego we wczesnych godzinach rannych.

 3. Przyjęcie ekshumowanych szczątków musi obywać się w dniu ekshumacji po wcześniejszym zgłoszeniu (minimum 3 dni przed pochówkiem) za okazaniem dokumentu zgonu i decyzji SANEPIDU.

pkt 6

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu:

a) "Karta zgonu w celu pochowania zwłok" potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego,

b) w przypadku zwłok (prochów) z innego państwa przed przyjęciem zwłok (prochów) do pochówku zgoda proboszcza na przyjęcie zwłok (prochów), zezwolenie Starosty Powiatowego na przyjęcie zwłok z zagranicy, tłumaczenia karty zgonu i informacji o przyczynie zgonu innego państwa, polski urzędowy akt zgonu,

c) zabrania się zrywania plomb konsularnych z trumny i jej otwierania.

 1. Administrator Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

pkt 7

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

  • Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

  • Przebywania nieletnich dzieci bez opieki.

  • Picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym

  • Palenia papierosów

  • Żebractwa

  • Wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym

  • Jazdy pojazdami jednośladowymi

  • Wprowadzania zwierząt

  • Słuchania muzyki i prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy bądź Administratora, który reprezentuje Zarządcę:

 • Prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej i marketingowej

 • Wjazdu pojazdami mechanicznymi

 • Sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenie elementów wystroju i malowania murów

 • Ustawiania ławek, płotów

 • Umieszczanie reklam

 1. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Zarządcę bądź Administratora, który reprezentuje Zarządcę

 2. Nagrobek pojedynczy winien mieć wymiary podstawy 90 x 190 cm na 2 osoby analogicznie razy 2 w szerokości. Ławeczka może być wkopana w obrysie wykupionego miejsca tak aby nie rodziła konfliktu z sąsiadującymi opiekunami oraz nie pogarszała komunikacji luz zagrażała bezpieczeństwu.

 3. Źle zamontowane nagrobki lub wkopane ławeczki muszą w ciągu 7 dni być usytuowane zgodnie z zaleceniami. W innych przypadkach zostaną zdemontowane a ponowne ich ustawienie może nastąpić jedynie po pokryciu poniesionych kosztów operacji.

 4. W celu postawienia pomnika przedstawiamy dwie kopie projektu do zatwierdzenia (jedna pozostaje w archiwum administracji cmentarza)

pkt 8

 1. W przypadku naruszania regulaminu Zarządca ma prawo do występowania, do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 2. Dopuszcza się możliwość pochówku osób innych wyznań pod warunkiem podpisania zobowiązania do przestrzegania niniejszego regulaminu i dostosowania się do ogólnych zasad zachowania na cmentarzu wyznawców wiary kościoła rzymskokatolickiego.